PRINCEP EDUCATIEF BREINGEHEIMEN

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

Princep educatief Princep educatief, leverancier van educatieve materialen, waaronder schoolboeken, bekend onder KvK-nummer 39054340 nader te noemen: Princep. De actuele contactgegevens van Princep staan op www.breingeheimen.nl.
Afnemer De (rechts)persoon met wie Princep een overeenkomst aangaat tot het leveren van producten.
Consument Natuurlijk persoon, als afnemer niet handelend uit hoofde van bedrijf of beroep.
Boekhandel Onderneming die ingeschreven is in het Handelsregister als zijnde een boekhandel, handelaar in boeken.
School Een instelling in Nederland met uitzondering van bijzondere gemeenten, door de Nederlandse overheid volledig en rechtstreeks bekostigt of erkent op basis van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen.
Schoolleveranciers Relaties van Princep door Princep betiteld als schoolleverancier. Dit zijn tot op heden Van Dijk Educatie te Kampen, Studieboekencentrale te Emmen en Iddink te Ede.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot verkoop en/of levering van producten van Princep, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Ten aanzien van schoolleveranciers gelden de algemene voorwaarden voor schoolleveranciers.

Artikel 3 Totstandkoming van een overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door een gezamenlijk besluit tot het aangaan van een rechtsverhouding, waarbij afnemer laat weten levering van producten van Princep te wensen en Princep aanvaardt, met toepassing van de bepalingen opgenomen in haar algemene voorwaarden, die producten te leveren. Indien bestellingen gedaan worden via www.breingeheimen.nl, dan is sprake van aanvaarding van een overeenkomst door Princep, behoudens voor zover Princep constateert dat afnemer onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en op grond daarvan aan afnemer laat weten dat er (nog) geen overeenkomst tot stand is gekomen, er (nog) niet tot levering over zal worden gegaan. Aan consumenten wordt de overeenkomst bevestigd door toezending van een e-mail of brief met de factuur. De factuur zal dan - behoudens afwijkende afspraken met de consument - al zijn voldaan via iDeal.

Artikel 4 Levering van producten

a) Princep levert haar producten uitsluitend op adressen binnen Nederland, tenzij voorafgaand aan de bestelling uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
b) De levering van producten kan worden opgeschort, indien ten aanzien van afnemer of de rechtspersoon namens wie hij levering verzoekt, onbetaalde facturen aanwezig zijn waarvan de betaaltermijn is verstreken.

Artikel 5 Prijswijzigingen

Princep educatief behoudt zich het recht voor de prijzen van producten te wijzigen.

Prijswijzigingen zullen in niet gedrukte correspondentie direct kenbaar worden gemaakt.

Artikel 6 Kortingen

Met afnemers kunnen vaste kortingen of incidentele kortingen overeengekomen worden. Boekhandels ontvangen standaard een korting van 20% op de verkoopprijs (inclusief BTW) van door Princep geleverde producten.

Artikel 7 Beoordelingsexemplaren

Princep biedt aan scholen de mogelijkheid om gratis beoordelingsexemplaren van de door haar uitgegeven werkboeken te bestellen. Van handleidingen worden geen gratis beoordelingsexemplaren verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Princep behoudt zich het recht voor om aanvragen tot verstrekking van gratis beoordelingsexemplaren te weigeren op grond van iedere haar moverende reden.

Artikel 8 Betaling

a) Ten aanzien van leveringen waarvoor betaling is verschuldigd worden aan afnemers (digitale) facturen verstrekt.
b) Facturen dienen direct bij bestelling of uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden.

Artikel 9 Levertijd

a) Na totstandkoming van een overeenkomst zal levering zo spoedig mogelijk plaatsvinden. De richttijd voor levering is een week. Indien een bestelling na een week niet is ontvangen, dient afnemer contact opnemen met Princep omdat de bestelling dan mogelijk niet juist is ontvangen.
b) Overschrijding van een eventueel overeengekomen levertijd geeft geen recht op schadevergoeding.

Artikel 10 Retourneren en zichttermijn consumenten

a) Het retourneren van producten waarbij de betalingsverplichting voortvloeiend uit de overeenkomst komt te vervallen is uitgesloten, tenzij Princep daarin uitdrukkelijk toestemt en de producten onbeschadigd retour worden ontvangen of het consumentenkoop betreft en de producten binnen zeven werkdagen na ontvangst daarvan onbeschadigd worden geretourneerd. De kosten van retourneren zijn voor rekening van de afnemer. Eventueel reeds voldane betalingen worden binnen zeven werkdagen terugbetaald op de rekening waarvan zij eerder werden ontvangen.
b) Producten met beschadigingen die al voorafgaand aan de ontvangst door afnemer aanwezig waren kunnen zonder toestemming van Princep geretourneerd worden, maar alleen binnen een week na ontvangst van die producten door afnemer en onder vermelding van de geconstateerde gebreken.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

Voor zover Princep aansprakelijk mocht blijken te zijn voor enige ontstane schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte van het aan afnemer uit hoofde van de betreffende overeenkomst gefactureerde bedrag.

Artikel 12 Wijziging van de algemene voorwaarden

Princep educatief behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen treden direct na bekendmaking in werking.

Artikel 13 Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen Princep en afnemers is het Nederlands recht van toepassing